Duurzaamheid

Belangrijk om te weten voor u onze Duurzaamheisdverklaring leest.

Wat betekent het begrip "duurzaam"?

In 1987 werd de wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling (WCED) opgericht door de Verenigde Naties. Deze werd voorgezeten door de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtlandt. De Brundtlandt-commissie moest een antwoord vinden op een reeks fundamentele problemen op wereldschaal, zoals vervuiling, overbevolking, armoede, ongelijkheid, hongersnood en uitputting van natuurlijke grondstoffen.

Hiervoor kwam de Brundtlandt-commissie met een uitleg wat duurzaam betekend: Duurzaam: voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen.

Palingen worden geboren in de Sargassozee in de Atlantische Oceaan. Als doorzichtige glasalen komen de jonge palingen met miljoenen tegelijk aan bij de Europese kust. De jonge paling zoekt vervolgens het voedselrijke zoete water in Europa (ook Nederland). Helaas zijn veel delta's afgesloten en kunnen de jonge palingen het opgroeigebied niet of nauwelijks bereiken. Onderweg treffen deze jonge palingen vaak grote voor hen onneembare barrières zoals de door mensenhanden gemaakte dammen, dijken en sluizen. De palingen die het in het zoete water tot volwassenheid weten te komen kunnen vaak niet zonder schade de noodzakelijke trek naar open zee volbrengen, als deze palingen schade of zelfs de dood vinden in een van de vele gemalen en waterkrachtcentrales. Tenslotte komen ook deze volwassen palingen (schieraal) voor de dammen, dijken en sluizen. Dit is een belangrijke oorzaak van de huidige lage palingstand. Zonder menselijke hulp zijn barrières voor paling veelal onoverwinbare obstakels.

De palingstand staat voornamelijk onder druk vanwege door mensenhanden gemaakte obstakels in Europese rivieren. Denk aan dammen, dijken en waterkrachtcentrales. Vervuiling van en gebrek aan voedsel in het aquatisch-systeem missen hun impact niet. Het verlies aan leefgebied, predatie door andere dieren als vissen en vogels en de palingvisserij zijn medeoorzaak van de huidige lage palingstand aan te wijzen. In Nederland werken beroeps-, en sportvissers samen om de paling veilig ons land in en uit te helpen. Met deze hulp is de verstoorde levenscyclus weer rond. Uiteindelijk zal het zo moeten zijn dat paling op eigen kracht ons land in en uit kan zwemmen. Het "over de dijk" helpen van paling is tot die tijd een tijdelijke maatregel.onze duurzaamheidsverklaring

Wij vinden als producent van paling.nl dat vis en visproducten, dus ook paling, op een maatschappelijk verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier geproduceerd moeten worden, zonder de generaties na ons in hun behoeften te schaden.

Concreet doen wij het volgende:

 • Letten wij op energie-, en waterverbruik bij aanschaf van productiemiddelen. Sinds 2008 hebben wij ons watergebruik per kilo geproduceerd product met 90% teruggebracht;

 • Heeft het bedrijf sinds 2018 een centrale koelinstallatie die CO2 als koelmiddel heeft, hiermee zijn schadelijk koelmiddelen volledig uit gefaseerd in ons bedrijfspand;

 • Maken we gebruik van restwarmte om warmwater te maken en verwarming van de personeelsbedrijven, hierdoor zijn we op een haar na gas loos. Het gas dat we gebruiken is biogas dat van ons organisch afval (visresten) gemaakt wordt;

 • Maken we gebruik van warmtepompen voor verwarmen en koelen van personeelsverblijven en kantoren;

 • Maken we gebruik van CO2 gestuurde ventilatie met energieterugwinning om zo warmte en koude verliezen van werkruimten te beperken;

 • Maken we voor verlichting gebruik van LED lampen;

 • Letten wij de aanschaf van vervoersmiddelen op het energiegebruik;

 • Letten wij aanschaf van verpakkingsmateriaal of dit geschikt is voor hergebruik of recycling. Daarom vermelden wij op ons verpakkingsmateriaal van welk materiaal het van gemaakt is om zo de mogelijkheden voor hergebruik te bevorderen;

 • Van het organisch afval dat bij de productie vrijkomt wordt in een bio-massacentrale groen gas gemaakt;

 • Ons bedrijf is een initiatiefnemer van het bevorderen van duurzaamheid binnen de Europese palingbranche, waarbij wij onze directie ter beschikking stellen om duurzaamheid bij onze collega’s te bevorderen;

 • Ons bedrijf is aangesloten bij Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren, NeVePaling. Zie: www.nevepaling.org;

 • Draagt ons bedrijf, voor elke paling die wij verhandelen, financieel bij aan het Eel Stewardship Fund®. Dit internationale fonds heeft tot doelstelling om doormiddel van gebruiksvergoeding voor gebruik van het beeldmerk fondsen te werven. Deze fondsen worden in Nederland ingezet om de palingstand in onze wateren versneld en blijvend te verbeteren. Een palingstand waarbij gecontroleerde en vooral gereguleerde exploitatie mogelijk is; het productieproces van paling milieu-, klimaat-, en diervriendelijker te maken en de duurzame productie van paling te stimuleren. Ons bedrijf draagt sinds 1 november 2010 bij aan dit palingfonds. Het registratienummer van de gebruiksovereenkomst van Spakenburg Paling B.V. voor het Eel Stewardship Fund ® is NL-NVP-02;

 • Ondersteunt ons bedrijf de Stichting DUPAN. Zie: www.dupan.nl. Deze Stichting zet zich in voor vrije migratie voor de paling tussen alle wateren in Nederland, kennisvermeerdering over de paling, het actief verbeteren van de palingstand binnen Nederland en verdere verduurzaming van de palingkweek en diervriendelijke verwerkingsmethoden;

 • Ondersteunt ons bedrijf de Sustainable Eel Group uit het Verenigd Koninkrijk Zie: www.sustainableeelgroup.orgDeze nonprofit organisatie beoogt: To maximise the contribution of eel fishers, ranchers, aquaculturalists, traders and consumers of eel products to the restoration of healthy eel populations, distributed throughout their natural range, fulfilling their role in the aquatic environment and supporting sustainable use for the benefit of communities, local economies and tradition.; 

 • Spakenburg Paling B.V. is gecertificeerd volgens de Sustainable Eel Standard onder nummer 040;

 • Uiteindelijk willen wij overgaan op duurzaam geproduceerde en duurzaam gevangen paling voor al onze palingproducten.

 

Aansluitend onderschrijven wij de Duurzaamheidsverklaring voor NeVePaling Leden:

Wet- en regelgeving

De glasaal- en palingvisserij en handel in paling in al haar levensstadia is door middel van Europese en Nationale wet-, en regelgeving gereguleerd. Hiernaast heeft CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) de Europese paling geplaatst op Appendix II. Appendix II is de lijst waarop soorten staan die niet met direct uitsterven worden bedreigd. De Europese paling is vrij verhandelbaar binnen haar leefgebied, vanwege CITES-regelgeving is de internationale handel in paling aan strenge regels onderworpen.

NeVePaling Leden houden zich aan de geldende wet- en regelgeving welke gelden voor de handel in paling. Het Huishoudelijk Reglement van NeVePaling geeft aan dat in het geval een Lid zich niet aan de voorschriften houdt deze geroyeerd kan worden.

Bescherming en traceerbaarheid

De lidstaten van de Europese Unie hebben een Aalherstelplan. In een Aalherstelplan beschrijft een lidstaat de maatregelen waarmee de paling beschermd en het herstel van leefgebied verbeterd worden. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat elke lidstaat de garantie moet geven dat voldoende volwassen paling vrije uittrek mogelijkheid heeft om zo voor voldoende nageslacht te zorgen.

De noodzaak om de palingstand in heel Europa te beschermen staat voor iedereen vast. Aandacht voor niet visserij gerelateerde problemen is met het ICES-advies van 2017 nog groter geworden. Slechte bereikbaarheid van de voor paling noodzakelijke leefgebieden, schade door waterkrachtcentrales en pompen van gemalen krijgen meer aandacht. Ook is er aandacht voor ongecontroleerde vangsten van zowel jonge paling (glasaal) als volwassen paling in Europa. Volwassen paling is een geliefde delicatesse. Stroperij en illegale en ongecontroleerde visserij en handel in paling vormen niet alleen een bedreiging voor de paling maar kunnen ook gevaarlijk zijn voor de consument. Gevaar voor de consument wordt gevormd als paling uit vervuilde gebieden afkomstig is en het gevaar voor de paling is als door ongecontroleerde (over)bevissing de palingstand in een gebied schade ondervindt.

NeVePaling Leden willen in de toekomst dat de palingvisserij en palinghandel uitsluitend via (SEG)-gecertificeerde bedrijven mag plaatsvinden. Op dit moment zijn alle NeVePaling Leden SEG-gecertificeerd en worden door de NVWA gecontroleerd op traceerbaarheid van hun product.Diervriendelijke bedwelming van paling


Sinds 1 januari 2015 worden alle palingen die ons bedrijf verwerkt voorafgaand aan de slacht diervriendelijk elektronisch bedwelmd. Door gebruik te maken van deze moderne bedwelmingsmethode ervaart de paling geen stress tijdens de slacht. Dit komt de kwaliteit ten goede.

Over glasaal en consumptie

Glasaal werd in landen als Portugal, Spanje en het zuid-westen van Frankrijk traditioneel als gerecht gegeten. Deze consumptie is inmiddels voor een groot deel vervangen door een surimi product. Vanwege de EU-Aalverodening 1100/2007 is het een verplichting om het overgrote deel van het beschikbare glasaalquotum gebruikt wordt voor herstelmaatregelen. Door de 'restocking' (herbevolking) van jonge paling in binnenwateren van de Europese Unie zal op termijn de uittrek van volwassen exemplaren toenemen. Een kleiner deel van de jaarlijkse vangsten van glasaal gaan naar Noord-Europese palingkwekerijen om daar opgekweekt te worden tot consumptiepaling. Kun je paling wel eten? Elke vis kun je eten, als het natuurlijke bestand goed wordt beheerd.Over Stichting DUPAN

De Stichting DUPAN zet zich actief in om de palingstand op duurzame wijze binnen Nederland te herstellen, duurzame beheersmaatregelen, vrije in-, en uittrek te bepleiten en te zorgen dat duurzame en diervriendelijke vangst-, en verwerkingsmethoden voor paling ontwikkeld worden. 

NeVePaling-leden brengen sinds 1 januari 2012 het blauwe Paling Fonds -logo op hun palingproducten aan. Hiermee dragen ze bij aan een duurzaam beheer van paling in Nederland. Met gelden uit het "Eel Stewardship Fund®" worden jonge palingen naar geschikt leefgebied gebracht, wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt en tenslotte volwassen palingen "over de dijk" naar open zee geholpen.uw keus

U heeft als consument de keus om paling te kopen die bijdraagt aan een verder (en sneller) herstel van de palingstand. Kies bewust voor paling met het blauwe logo. Daarmee kunnen generaties na ons ook blijven genieten van deze heerlijke Hollandse delicatesse.