Datum: 11-03-2016

Aanleg vismigratierivier weer stap dichterbij

Aanleg vismigratierivier weer stap dichterbij

Leeuwarden, 11 maart 2016 

De aanleg van de vismigratierivier in de Afsluitdijk is weer een stap dichterbij. Gedeputeerde staten van Fryslân keurden op 8 maart het nieuwe bestemmingsplan (provinciaal inpassingsplan) voor de vismigratierivier goed. Daarnaast zijn ook de Natuurbeschermingswet (Nb) vergunning en de ontheffing voor de Flora en Faunawet verleend.

De goedkeuring volgt op de inspraakronden die vorig jaar zijn gehouden. Er zijn in totaal negen zienswijzen binnengekomen. Deze leidden niet tot aanpassingen van het PIP, de Nb-wet vergunning of de ontheffing voor de Flora en Faunawet.
Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied: “Dit brengt ons weer een stapje dichterbij de realisatie van de Vismigratierivier. Een rivier die een oplossing biedt voor de ecologische hindernis die de Afsluitdijk vormt voor vissen. Bovendien levert het ook veel economisch voordeel op voor het toerisme en de werkgelegenheid.”

Visrechten
Op de toekomstige plek van de Vismigratierivier wordt nu nog beroepsmatig gevist. Voor een goede werking van de Vismigratierivier moeten deze activiteiten worden verplaatst of beëindigd. Vissers die actief zijn binnen dit gebied komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie. De provincie Fryslân gaat hierover op korte termijn met de betreffende vissers in gesprek

.

Vervolgstappen
Op 26 mei besluiten Provinciale Staten over het Inpassingsplan. Als dit besluit positief is, wordt het inpassingsplan samen met de Nb-wet vergunning en de ontheffing Flora en Fauna wet gepubliceerd en kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden nog in beroep gaan.
Naar verwachting starten eind 2016 de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. De Vismigratierivier moet uiterlijk 2023 klaar zijn.

De Nieuwe Afsluitdijk
De Vismigratierivier Afsluitdijk maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met Rijkswaterstaat werken deze partijen aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het idee van de Vismigratierivier is ontwikkeld door de Waddenvereniging samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea.


Meer informatie: www.vismigratierivier.nl